Poziv 2018.

Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum

SUSRET KULTURA
30. novembar 2018.

Poziv za prijavu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA koji će se održati 30. novembra 2018. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na Simpozijumu će ove godine biti obeležena dva značajna jubileja: 200 godina od prvog izdanja Vukovog Srpskog rječnika i 90 godina života vodećeg svetskog lingviste Noama Čomskog. U skladu s tim, posebno istaknuto mesto na našem skupu imaće dva tematska bloka: jedan sa radovima čije bi teme na različite načine bile povezane sa Srpskim rječnikom i radom Vuka Karadžića, i drugi, u kome bi se radovi bavili nekim od aspekata multidisciplinarno razgranate delatnosti Noama Čomskog. Stoga pozivamo učesnike da se temama svojih radova, ukoliko to bude moguće, uklope u neku od dve pomenute tematske celine.

Istovremeno, kao i do sada, cilj našeg skupa jeste оkuplјаnjе dоmаćih i strаnih nаučnikа i stručnjаkа iz različitih društveno-humanističkih oblasti rаdi rаzmеnе iskustаvа i idеја, podsticanja i promovisanja intеrkulturаlnоg i interdisciplinarnog diјаlоgа i rаzviјаnjа međunarodne mrеžе nаučnikа kroz prеzеntоvаnje rezultata interdisciplinarnih istraživanja iz оblаsti društvеnih i humаnističkih nаukа i diskusije o njima. Budući da je u istraživanjima takve vrste neophodno uzimati u obzir različite društveno-političke, psihološke, kulturne i druge kontekste, okvirne teme simpozijuma su:

  • odnosi pojedinaca i grupa definisani kulturnim kontekstom;
  • formiranje pojedinaca i grupa unutar date kulture (identitet, interkulturalnost i multikulturalnost);
  • odnos kulture i pojedinih društvenih sistema (obrazovanje, stvaralaštvo, mediji);
  • jezik i književnost kao kulturni fenomeni;
  • lokalno i globalno u kulturi;
  • informaciono-komunikacione tehnologije u društveno-humanističkim naukama;
  • istorija i kultura – konteksti i prožimanja;
  • semantika, kultura i kognicija;
  • kultura, pojedinac, društvo;
  • kulturni konteksti u nastavi stranog jezika.

Prijavu za skup možete popuniti ovde, najkasnije do 23. oktobra 2018. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekujemo radove iz nauke o jeziku, nauke o književnosti, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije i žurnalistike.

Vidimo se u Novom Sadu!

Organizacioni odbor
Desetog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
SUSRET KULTURA

Скорашњи чланци